: 01:09, , 24 2022 .
  !
    :     
Æèçíåíàïîð
:
:  1
Tapi
05:19, , 5 2014 .
Ïåðèïåòèè ñóäüáû.
Angel Avenger
13:14, , 5 2014 .
Tapi: âñåãî ëèøü ôèçè÷åñêèå çàêîíû
Tapi
17:07, , 5 2014 .
Çàêîíû - ýòî ñâåðõó âíèç. À êàñêàäû - ýòî ñóäüáà...
Angel Avenger
03:42, , 6 2014 .
Tapi: à êàê îáðàçîâàëèñü ýòè êàñêàäû? Ïî òåì æå çàêîíàì ôèçèêè è õèìèè
Tapi
04:59, , 6 2014 .
Íî òîãäà ëþáîé èç íàñ - ýòî âñåãî ëèøü "çàêîíû ôèçèêè è õèìèè", à ñóäüáû - âñåãî ëèøü èõ ïðîÿâëåíèå...
Angel Avenger
13:46, , 6 2014 .
Tapi: íå ñîâñåì òàê, ñëó÷àéíîñòÿì è ôëóêòóàöèÿì åñòü ìåñòî ïðè îïðåäåëåííûõ îáñòîÿòåëüñòâàõ
Ryzh_ela
23:40, , 6 2014 .
áåëîñíåæíî çàâèäóþ  ))
Angel Avenger
23:43, , 6 2014 .
Ryzh_ela: ÷åìó èìåííî?
: 395
: 1609

Ìãíîâåíèå ïåðåõîäà
18-01-2015 02:37:00
Angel Avenger

Êîëè÷åñòâî ìåðîê
28-09-2014 07:08:53
Tapi

Ëàçóðü è çîëîòî
31-07-2014 18:45:36
Angel Avenger

Òåõíè÷åñêàÿ çàïèñü
07-07-2014 03:23:14
Angel Avenger

Æèçíåóðîâíè
21-06-2014 00:17:31
Angel Avenger

Çåëåíîå îäèíî÷åñòâî
21-06-2014 00:16:29
Angel Avenger

Øåñòü òðèäöàòü
21-06-2014 00:15:59
Angel Avenger

Äåðåâî öâåòîâ
21-06-2014 00:14:40
Angel Avenger

Çîëîòîé âñàäíèê
21-06-2014 00:14:04
Angel Avenger

Èíîïëàíåòíûé ñòèëü
15-06-2014 14:55:29
Angel Avenger

Ïàóòèíà áàëêîíà
15-06-2014 14:54:37
Angel Avenger

Ëåòó÷èé ìîñò
15-06-2014 14:54:06
Angel Avenger

Ñâåòÿùàÿ ÷åòâåðêà
15-06-2014 14:50:40
Angel Avenger

Àðìèÿ öâåòîâ
07-06-2014 17:59:24
Angel Avenger

ßâëåíèå èç-çà
07-06-2014 17:59:09
Angel Avenger

: 1762196
: 14
: 809
: 476

: 851715
: 21
: 1113
: 641

""
Valid XHTML 1.0

Valid CSS