: 16:17, , 11 2022 .
  !
    :     
Òåõíè÷åñêàÿ çàïèñü
Èòàê, äðóçüÿ, ôîòîãðàôèè ïåðååõàëè â ñïåöèàëüíî îòâåäåííûé äëÿ íèõ ðàçäåë ñàéòà. Åñëè êîìó çàáûë äàòü ññûëêó - ïîæàëóéñòà, íàïîìíèòå â êîììåíòàðèÿõ èëè ëè÷íî.

Äíåâíèê æå âîçâðàùàåòñÿ â ïðåæíèé òåêñòîâûé ðåæèì, ëþáèòåëè ÷òåíèÿ ìîãóò ïðîñòî ïðîëèñòàòü ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ñòðàíèö ñ ôîòîãðàôèÿìè
:
:  1
Tapi
20:38, , 2 2014 .
Ðåæèì-òî òåêñòîâûé, à âîò ãäå òåêñòû?
Angel Avenger
04:29, , 3 2014 .
Tapi: "Òû æàðü, æàðü, à ðûáà áóäåò!"
Tapi
06:10, , 6 2014 .
À ÷òî, "Ñòîóíõåäæ" òîæå ÿ ðàçâàëèë...?
Angel Avenger
03:23, , 7 2014 .
Tapi: "Íåò, ýòî áûëî åùå äî òåáÿ, â 14-îì âåêå!"
: 395
: 1609

Ìãíîâåíèå ïåðåõîäà
18-01-2015 02:37:00
Angel Avenger

Êîëè÷åñòâî ìåðîê
28-09-2014 07:08:53
Tapi

Ëàçóðü è çîëîòî
31-07-2014 18:45:36
Angel Avenger

Òåõíè÷åñêàÿ çàïèñü
07-07-2014 03:23:14
Angel Avenger

Æèçíåóðîâíè
21-06-2014 00:17:31
Angel Avenger

Çåëåíîå îäèíî÷åñòâî
21-06-2014 00:16:29
Angel Avenger

Øåñòü òðèäöàòü
21-06-2014 00:15:59
Angel Avenger

Äåðåâî öâåòîâ
21-06-2014 00:14:40
Angel Avenger

Çîëîòîé âñàäíèê
21-06-2014 00:14:04
Angel Avenger

Èíîïëàíåòíûé ñòèëü
15-06-2014 14:55:29
Angel Avenger

Ïàóòèíà áàëêîíà
15-06-2014 14:54:37
Angel Avenger

Ëåòó÷èé ìîñò
15-06-2014 14:54:06
Angel Avenger

Ñâåòÿùàÿ ÷åòâåðêà
15-06-2014 14:50:40
Angel Avenger

Àðìèÿ öâåòîâ
07-06-2014 17:59:24
Angel Avenger

ßâëåíèå èç-çà
07-06-2014 17:59:09
Angel Avenger

: 1797364
: 150
: 150
: 3504

: 899541
: 224
: 224
: 3951

""
Valid XHTML 1.0

Valid CSS