: 16:25, , 11 2022 .
  !
    :     
Àëüòåðíàòèâíûå ïðîäîëæåíèÿ
Âîïðîñ: ïî÷åìó â ôèëüìàõ, êíèãàõ è ïðî÷èõ ïðîèçâåäåíèÿõ èñêóññòâà êîíöîâêè â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ïîëîæèòåëüíîãî ñìûñëà?

Îòâåò: ýòî ïîçâîëÿåò ïðèäóìûâàòü ïðîäîëæåíèÿ è ïîëó÷àòü ñ íèõ ïðèáûëü, íåãàòèâíûå æå êîíöîâêè ïðèíîñÿò ïðèáûëü íîâîñòûì àãåíòñòâàì.
:
.
: 395
: 1609

Ìãíîâåíèå ïåðåõîäà
18-01-2015 02:37:00
Angel Avenger

Êîëè÷åñòâî ìåðîê
28-09-2014 07:08:53
Tapi

Ëàçóðü è çîëîòî
31-07-2014 18:45:36
Angel Avenger

Òåõíè÷åñêàÿ çàïèñü
07-07-2014 03:23:14
Angel Avenger

Æèçíåóðîâíè
21-06-2014 00:17:31
Angel Avenger

Çåëåíîå îäèíî÷åñòâî
21-06-2014 00:16:29
Angel Avenger

Øåñòü òðèäöàòü
21-06-2014 00:15:59
Angel Avenger

Äåðåâî öâåòîâ
21-06-2014 00:14:40
Angel Avenger

Çîëîòîé âñàäíèê
21-06-2014 00:14:04
Angel Avenger

Èíîïëàíåòíûé ñòèëü
15-06-2014 14:55:29
Angel Avenger

Ïàóòèíà áàëêîíà
15-06-2014 14:54:37
Angel Avenger

Ëåòó÷èé ìîñò
15-06-2014 14:54:06
Angel Avenger

Ñâåòÿùàÿ ÷åòâåðêà
15-06-2014 14:50:40
Angel Avenger

Àðìèÿ öâåòîâ
07-06-2014 17:59:24
Angel Avenger

ßâëåíèå èç-çà
07-06-2014 17:59:09
Angel Avenger

: 1797366
: 152
: 152
: 3506

: 899545
: 228
: 228
: 3955

""
Valid XHTML 1.0

Valid CSS